Stavební pozemky Vyžice

Základní informace o projektu

Dne 24. 4. 2019 bylo vydáno Stavební povolení č.j. CR 029507/2019 OŽP/Ru-3539 - "Obec Vyžice - Technická a dopravní infrastruktura obytné skupiny Z1-V". Toto stavební povolení nabylo právní moci dne 18. 5. 2019.

Práce byly zahájeny dne 20. 5. 2019, možnost přípravy realizace staveb rodinných domů od června 2019. Všechny stavební parcely budou mít k dispozici připojení na vodu, na splaškovou kanalizaci (která zatím nebyla v obci vybudována, obec má stavební povolení - do doby realizace splaškové kanalizace v obci je nutné odpadní vody řešit nepropustnou jímkou, kterou je možné v budoucnosti využít pro akumulaci dešťové vody) a přípojku elektrické energie.

Druhá etapa

V návaznosti na rozvojovou lokalitu Z1-V (I. etapa) je v územním plánu obce Vyžice vymezená územní rezerva pro bydlení v rodinných domech venkovského typu označená jako R1-V (II. etapa). II. etapa bude územně navazovat na I. etapu a je řešena již v územní studii lokality Z1-V (I.etapy).

Druhá etapa